Đổi ngày dương ra ngày âm

Ngày: Tháng: Năm:
Dương lịch: 14/12/2017 => Âm lịch: 27/10/2017 ++>
Năm: Đinh Dậu Tháng: Tân Hợi Ngày: Ất Hợi Giờ Hợi
Chi của năm: 10
DA-LN-TH-XK-TC-KV
Được Quẻ: Tiểu cát