Đổi ngày dương ra ngày âm

Ngày: Tháng: Năm:
Dương lịch: 14/12/2017 => Âm lịch: 27/10/2017 ++>
Năm: Đinh Dậu Tháng: Tân Hợi Ngày: Ất Hợi Giờ Hợi
Quẻ Thượng: 7 Quẻ hạ: 3 Hào động: 5
Ngày Giáp, Ất - Hào 5 động - Bạch Hổ phát động ....
Sơn Hỏa Bí